Tel. číslo hotel: +420 739 569 771

Tel. číslo restaurace: +420 549 410 117

Zásady ochrany osobních údajů Červený Mlýn

Jsme v souladu s GDPR a chráníme vás i vaše data

 

Nařízení upravující řádné zabezpečení a ochranu Vašich osobních údajů považují jednatelé,zaměstnanci i spolupracující třetí strany za oprávněné, závazné a respektují jej. Seznamte se podrobnějis tím, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, s kým je sdílíme, jak dlouho je uchováváme, a jakájsou Vaše práva jako subjektů údajů.

KDO JSME A PROČ A JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost MFC - PENZION s.r.o., IČO: 26956161 se sídlem Červený mlýn 170, Tišnov 66601 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Brně, oddíl C, vložka 47964 (dále jen„Společnost“) Prohlašuje, že je provozovatelem Červený Mlýn, hotel, restaurace, Wellness v Tišnově (dále jen hotel), a že se zavazuje veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy v oblastiochrany osobních údajů tak, aby subjektu údajů (zákazníkům) nevznikla žádná újma, a v souladu s tím,jak je popsáno v tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.Společnost MFC - PENZION s.r.o. je dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen„Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“),správcem nebo zpracovatelem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinakzpracovává) Vaše osobní údaje v minimálním nutném rozsahu nezbytném pro výkon své podnikatelskéčinnosti a služeb prezentovaných na svých Internetových stránkách.V souladu s touto legislativou Společnost prohlašuje, že se na ni nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se proto mohou obracet v případě uplatněnípráv přímo na jednatele Společnosti nebo přímo na www.cervenymlyntisnov.cz

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci výkonu podnikatelské činnosti je Společnost oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:

jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo pasu, víza, národnost, emailová adresa, telefon, anonymizovaná data při návštěvě internetových stránek, cookies, a se souhlasem zákonných zástupců příp. další údaje nutné k zajištění ubytování nezletilých. 

2. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Výše popsané osobní údaje je společnost oprávněna spravovat pouze za účelem, pro který je od subjektu údajů získala. Právním základem pro shromažďování těchto údajů je především splnění právní povinnosti při vzniku smlouvy o ubytování a další oprávněné účely nutné k poskytování kvalitníchslužeb.

Tyto účely jsou následující:

Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, správa uživatelského účtu, zasíláníinformativních sdělení nutných pro zajištění a provoz objednaných služeb, zasílání obchodních sdělení souvisejících s poskytovanými službami, zasílání speciálních nabídek čizprostředkování výher, provádění analýz a měření za účelem zkvalitnění služeb, a plnění ostatních zákonných povinností.

3. POHYB OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost osobní údaje subjektů údajů zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a  zpracovatelům, kteří jsou řádně vyškoleni, a smluvně zavázáni dodržovat naši interní směrnici vypracovanou v souladu s platnou právní legislativou. Dále jsme oprávněni poskytovat osobní údaje třetím subjektům, kteří se smluvně (formou zpracovatelské smlouvy) zavázali dodržovat platnou legislativu související s ochranou osobních údajů, a to za účelem plnění smluvního vztahu a zajištění objednaných služeb:

Poskytovatelé technických řešení nabízených služeb (cloudové služby, IT systém Společnosti marketingové analýzy dat a provoz a správa Internetových stránek, webhosting).

Poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb

Poskytovatelé analytických nástrojů Google, Seznam (pracují pouze s anonymizovanými daty)

Poskytovatelé dalších služeb v rámci provozu hotelu, např. provozovatel wellnes, masáží atd.

4. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE DATA?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, vyhlášek a zákonů, tj. při ubytování hosta minimálně po dobu 6 let, v ostatních případech po dobu nezbytně nutnou k zajištění plnění smlouvy nebo Vaší objednávky. Po ukončení smluvního vztahu budeme osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou je Společnost povinna osobní údaje jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (Zákony o účetnictví, DPH, zákon o místních poplatcích, zákon op pobytu cizinců, Zákon o archivnictví a evidenci) nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme bud' do odvolání souhlasu (u zasílání obchodních sdělení, news letterů, nabídek apod.) nebo po dobu maximálně 6 let od ukončení smluvního vztahu. (při ubytování hosta) 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a využít svá následující práva:

Právo na informace:

Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo naši společnost.

Právo na přístup k os. údajům:

Máte právo požádat nás o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Právo na opravu:

Máte právo požadovat od nás opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné, nebo vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo být zapomenut:

Máte právo požadovat od nás výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MFC-PENZION s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.

Právo na přenositelnost osobních údajů:

Můžete požadovat přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MFC - PENZION s.r.o. k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání. Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ze strany MFC - PENZION se stížností na www.uoou.cz